بخشی از عرصه مسجد وکیل شیراز فرو ریخت
🔻بخشی از عرصه مسجد وکیل شیراز فرو ریخت

🔸بخشی از عرصه و زمین مسجد وکیل شیراز دچار فروریزی شده است. شواهد قابل مشاهده گویای این است دسترسی به بخشی از مسجد محدود شده است.

@KhabarAzMa