قانونی که برای همه یکسان اجرا نشد طبق
🔻 قانونی که برای همه یکسان اجرا نشد

🔸طبق مصوبه هیات دولت امسال حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح این سازمان ۱۰ درصد افزایش یافت.

@KhabarAzMa