ورود سرم تزریقی به کشور درروزهای آینده دکتر
🔻ورود سرم تزریقی به کشور درروزهای آینده

🔸دکتر جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو:
به دلیل اصلاح یکی از خطوط تولید دچار کمبود در سرم تزریقی شدیم.

🔸در ۴۸ ساعت گذشته دستور خرید فوریتی صادر شده است.

🔸ظرف یکی دو روز آینده محموله خریداری شده وارد کشور می شود.

@KhabarAzMa