نیاز دارم به عزیز شدن بعد از مرگ
نیاز دارم به عزیز شدنِ بعد از مرگ.
مث لقمان ادبمو فریاد زدم کیرم تو زندگیو
مث لقمان ادبمو فریاد زدم؛کیرم تو زندگیو داشته و نداشتش.
م ن ایستادم روی ا شکآم
مَن ایستادم روی اَشکآم...!
@afkaarenaaji Телеграм
چقدر تو نبودنت طعم گلوله خواسته بود این
چقدر تو نبودنت طعم گلوله خواسته بود این دلم!
تو دلت تنگه اونه من دلتنگ خودمم
تو دلت تنگه اونه،من دلتنگ خودمم
@afkaarenaaji Телеграм
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تو دود کرد رفتنت من کردم سرفه
تو دود کرد رفتنت من کردم سرفه...!

3649838

Каналов

204424659

Сообщений