اینبارم منتظرم
اینبارم منتظرم .
خدا من همیشه به معجزت باور داشتم حتی
خدا من همیشه به معجزت باور داشتم
حتی وقتی ندیدمش .
از زیست خوشم میاد ابهت داره
از زیست خوشم میاد
ابهت داره

506637

Каналов

2365983

Сообщений