واکسن وارداتی نگاهی به وقایع ۷ ماه اخیر
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
♦️واکسن وارداتی...

🔺️نگاهی به وقایع ۷ ماه اخیر انداخته تا روایتی حقیقی از ماجرای واردات واکسن
@akharinkhabar