چین حریم هوایی تایوان را بست با ورود
Forwarded from آخرین توییت
🔺چین حریم هوایی تایوان را بست

🔹️ با ورود هواپیمای حامل نانسی پلوسی به حریم هوایی تایوان، چین حریم هوایی بالای تایوان را به روی هواپیماهای غیرنظامی بست. هر نوع اقدام نظامی از جانب چین محتمل است.

@AkharinTwit