سردی مغز ریشه اصلی افسردگی و خلط پشت
سردی مغز ریشه اصلی افسردگی و خلط پشت گلو ست!
بدلیل رسوب سودا و بلغم در مغز، مغز از حالت تعادل خارج شده باعث ریزش مو، فراوشی، خلط پشت حلق، عصبانیت ،استرس شدید، پرخوری عصبی و بدنبال آن اضافه وزن و چاقی، بیخوابی و... میشود
روی لینک زیر بزنید و تست سردی مغز را انجام بدین راهکار رفع سردی به شما داده میشود
👇👇👇
https://formafzar.com/form/8f42p
https://formafzar.com/form/8f42p
https://formafzar.com/form/8f42p