پا در کفش بزرگان گل در بر و
پا در کفشِ بزرگان


«گل در بر و می در کف و معشوق به کام است»
وقتی که نباشد پدری پاپیِ کولر!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«حافظا علم و ادب ورز که در مجلسِ شاه»
به مؤدّب نه فقط موز، که آلو بدهند!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«دید مجنون را یکی صحرانورد»
عکسِ سلفی را گرفت و زد به چاک!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«در چنین راهی که مردان توشه از دل کرده‌اند»
ما به سیخی قلوه هم راضی شویم ای با صفا!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«ما ز آغاز و ز انجام جهان بی‌خبریم»
باخبر بودن تو از قِبَلِ بیست‌وسی است!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«بیدِ مجنون زیرِ بالِ خود پناهم داده بود»
تا بگیرد از منِ مسکین اجاره خانه را!#علی_عدالتجو
@aliedalatjoo
شیرین دهنی که اخم کردی شیرینی تو چه
شیرین‌دهنی که اخم کردی
شیرینی تو چه بانمک شد

ای گرمی خانه‌ی دلِ من
لبخند زدی، هوا خنک شد!


#علی_عدالتجو
@aliedalatjoo
باشی آبادم مثل خوزستان بدون خشکسالی ایلام بدون
باشی، آبادم!

مثلِ

خوزستانِ بدونِ خشکسالی

ایلامِ بدون گرد و غبار

لرستانِ بدونِ بیکار...


#علی_عدالتجو
@aliedalatjoo
بدخلقی من از سر نامهربانی نیست دارو به
بدخلقیِ ،من از سرِ ، نامهربانی نیست

دارو به تلخی می‌کند درمان ِ بیمارش!


#علی_عدالتجو
@aliedalatjoo
صد ناخنک هرزه که بر پیکرش افتاد بعد
صد ناخنکِ هرزه که بر پیکرش افتاد

بعد از هوسی هم هوسِ دیگرش افتاد

از بس ز توهم ز خِردورزی خود گفت

پالانِ خریت به تنِ باورش افتاد

دامانِ عدو جایگهِ عرعر او شد

صد فتنه به میهن ز تبِ عرعرش افتاد

دنبالِ نظر، از طرفِ دشمنِ میهن

مانند گدایان همه شب بر درش افتاد

پنهان ‌شده در پشت کلاهِ هنر امّا

همچون دُملی کهنه، کُلَه از سرش افتاد!#علی_عدالتجو
@aliedalatjoo
فکر دمار است پدرسوخته ضد قرار است پدرسوخته
فکرِ دمار است، پدرسوخته
ضدِ قرار است، پدرسوخته

موقعِ برخاستنش در هوا
فصلِ بهار است، پدرسوخته

پشتِ درِ خانه بوَد در کمین
اهلِ شکار است، پدرسوخته

سرفه‌کُنان با قدمش قی کنی
مثلِ ویار است، پدرسوخته

باعث بیرون‌رَوی و علتِ
دیده‌ی تار است، پدرسوخته

فکرِ بدی را نکنی، مقصدم
گرد و غبار است، پدرسوخته


#علی_عدالتجو
@aliedalatjoo
لبخند بزن که جان بگیرم لبخند که نه
لبخند بزن که جان بگیرم
لبخند که نه! آبِ حیات است

دلچسب‌تر از خوابِ دمِ صبح
شیرین‌ترِ از قند و نبات است


#علی_عدالتجو
@aliedalatjoo
انسان به حال مرگ دنیا پر از بلاست
انسان به حالِ مرگ،
دنیا پر از بلاست؛
«عیسی‌دَمی کجاست»؟


#علی_عدالتجو
@aliedalatjoo
در یکی از مسیرهای روستایی شهرمان چشمه ای
در یکی از مسیرهای روستایی شهرمان
چشمه ای وجود دارد که محلی‌ها «کنی دُروزِنه»
صدایش می‌زنند یعنی «چشمه‌ی دروغگو»!

وجه نامگذاریش به این خاطر است
که با وجودِ پُر آب بودن
مردم باورش ندارند
چرا که فقط چند ماه در سال آب دارد
از اواخرِ زمستان تا اواخر بهار

در این چند ماه چنان پرجوشش است
که به رودخانه ای خروشان تبدیل می‌شود
و زمین‌های کشاوزی پایین دست را آبیاری می‌کند

اطراف خودش را هم جامه‌ی سبز می‌پوشاند
چنان‌که تفرجگاهی دلپذیر می‌شود
برای محلی‌ها و شهرنشینانی که
به دل طبیعت پناه می‌برند

اما همچنان نامش «چشمه‌ی دروغگو» است

و این شاید حکایت بعضی از ما آدمهاست
که عادت کرده ایم
ضعف را ببینیم نه حُسن را
و عادت کرده‌ایم به لذت نبردن از داشته‌های‌مان!


#علی_عدالتجو
@aliedalatjoo
به وقت شادی و در غم میان کوچه
به وقتِ شادی و در غم، میانِ کوچه می‌گردد

گهی وا رفته، گه، محکم، میانِ کوچه می‌گردد

نه دیوانه بدانیدش، نه درمانده بخوانیدش

که عاشق زیرِ باران هم، میانِ کوچه می‌گردد#علی_عدالتجو
@aliedalatjoo

3649838

Каналов

188259383

Сообщений