بالاخره قبول کردند گفتن خزانه خالی گرا دادن
آنتی شُبهه
مگر خود پفیوزتان نبودید که وقتی میخواستید بروید مذاکره با غرب به دروغ گفتید خزانه و صندوق ذخیره ارزی خالیست؟ انبار ها و سیلو ها خالی از مواد غذایی و گندم است؟؟ @anti_shobhee
🔺بالاخره قبول کردند گفتن خزانه خالی گرا دادن به دشمن است

نتیجه میگیریم سال ۹۲،۹۳ که همین ها می‌خواستند بروند مذاکره (به دروغ) به دشمن گرا می‌دانند ای دشمن خزانه خالیست، انبار ها خالیست،صندوق ذخیره ارزی‌مان خالیست

@anti_shobhee