در سؤال ضبط الحرکات حرکات چه کلماتی را
عربی از پایه تا کنکور. میثمی
عيّنِ الصحيح في ضبط الحرکات
در سؤال ضبط الحرکات حرکات چه کلماتی را کنترل کنیم:


1- فعل های ثلاثی مزید و مصادر آن به ويژه حرکت دومین حرف اصلی ( بیش از 90 درصد سؤالات ضبط الحرکات کنکور در مورد فعل مزید و مصادر آن است)

2) حرکت فعل مجهول و معلوم ( اینکه ببینیم در یک جمله بر اساس معنی فعل معلوم نیاز داریم یا مجهول)

3) حرکات علامت مثنی و جمع سالم مذکر ( به ويژه أعداد عقود 20، 30، .....)

4) حرکات اسم فاعل و مفعول ( بر اساس معنی ببینیم اسم فاعل ( صفت فاعلی) لازم داریم یا اسم مفعول ( صفت مفعولی)

5) حرکات اسم مُبالغة، اسم مکان، اسم تفضیل....

6) حرکت حرف جر لـِ ( این حرف وقتی با ضمیر البته به غير ضمیر ي متکلم وحده بیاید به صورت «لَـ» نوشته می شود .

7) توجه به کلمات مشابه که فقط بر اساس حرکت معنای آن عوض می شود مانند: جَناح: بال جُناح: گناه بِرّ: نیکی بَرّ: خشکی


🟢 سؤال مطرح شده با محوریت نکته 6 طرح شده است:

📣 دقت کنید سؤال از ما گزینه صحیح را خواسته مشخص کنیم نه گزینه خطا را
بر این اساس گزینه صحيح گزینه یک است
در گزینه یک «لَنا» و لِلمُطالَعة» صحیح است

اما در سایر گزینه ها :
گزينه 2: لَبعضِ:

گزینه 3: لَمُعالَجة:

گزینه 4:لَلتفتيش:

حرف جر «لِـ» فقط در یک صورت به صورت «لَـ» نوشته می شود و آن هم زمانی که با ضمیر البته به جز ضمير «ي» أول شخص مفرد ( متکلم وحده) بیاید در غير این صورت باید به همان صورت «لِـ» نوشته شود مثلا : لَهم ، لَنا ، لَه .....


برگرفته از کانال م محمدی 👆👆👆

https://t.me/arabi_meysami_tabriz
🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴
جواب سوال گزینەی 3 سوال اسم فاعلی میخواد
عربی از پایه تا کنکور. میثمی
سؤال : ١٣٦٥ گروه: #القلم @alghalm منبع سؤال: #عربی_یازدهم موضوع: #معرفه ـ نکره تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۳۱ طرّاح : #سلیم_زاده عین اسم فاعل نکرة؟
جواب سوال گزینەی 3
سوال اسم فاعلی میخواد کە نکرە باشە

گزینەی یک، «عداة» جمع مکسر عادی هست و معرفە بە اضافە
گزینەی دو، «هواة» جمع مکسر هاوی هست و معرفە بە اضافە
گزینەی سە، «مُزارع» اسم فاعل مزید است و نکرە
گزینەی چهار، «الکتاب» جمع کاتب هست معرفە بە ال
@arabi_meysami_tabriz Телеграм
Forwarded from القلم (Mohba_behruzi)
سؤال : ١٣٦٥
گروه: #القلم
@alghalm منبع سؤال: #عربی_یازدهم موضوع: #معرفه ـ نکره تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۳۱ طرّاح : #سلیم_زاده عین اسم فاعل نکرة؟
Anonymous Poll
17%
۱، ٲحبتی هجرونی کما تشاء عُداتی .
21%
۲، هواة اسماک الزینة مُعجبون بهذه السمكة .
63%
۳، اخی الاکبر مزارع نشیط و له بستان کبیر .
13%
٤،قرٲتُ حول هذا الموضوع آراء عدّة الکتّاب الکثیرین .
توضيح مهم لامی که بر سر فعل مضارع
عربی از پایه تا کنکور. میثمی
سؤال : ١٣٦٤ گروه: #القلم @alghalm منبع سؤال: #عربی_یازدهم موضوع: #مضارع_مجزوم تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۳۰ طرّاح : #مصباح عیِّن المضارع المجزوم:
توضيح مهمّ: "لامی" که بر سر فعل مضارع در می آید، دو نوع است :

1⃣ لام ناصبه( تعلیل ) : در جمله، جایگاه غیر ابتدایی دارد و علت را بیان می کند، و به معنای تا ، برای اینکه

2⃣ لام جازمه( امر ) : ابتدای جمله و یا درون جمله ی اصلی می آید، و به معنای باید
توجّه مهمّ : گاهی در هر چهار گزینه، "لام" ابتدای *عبارت* می آید، امّا آن عبارت ، از دو جمله تشکیل شده، که جمله ی دوّم کاملََا مستقل و فاقد ابهام است، در این صورت، با جابجایی دو جمله، "لامِ" ناصبه پدیدار خواهد شد.
پاسخ: گزینه ی ٤
♻️ نحوه ی درست خواندن گزینه‌ها:
گزینه ی ١ ذَهَبتُ إلى المَتجَر لأَشتَريَ بَطّاریّة الجوّال ! 👌
گزینه ٢ حاوَلتُ کثیرََا لأُبعِدَ نفسي عن الکِبرِ ! 👌
گزینه ی ٣ اِجتَهَدنا کثیرََا لنَحصُلَ علی النّجاح! 👌
گزینه ی ۴ لنَعرف ما حولنا حتّی نَتَسَلّطَ علی أَنفُسنا !
@arabi_meysami_tabriz Телеграм
Forwarded from القلم (Mohba_behruzi)
سؤال : ١٣٦٤
گروه: #القلم
@alghalm منبع سؤال: #عربی_یازدهم موضوع: #مضارع_مجزوم تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۳۰ طرّاح : #مصباح عیِّن المضارع المجزوم:
Anonymous Poll
21%
۱) لأَشتَري بَطّاریّة الجوّال ذَهَبتُ إلى المَتجَر !
4%
۲) لأُبعِد نفسي عن الکِبرِ حاوَلتُ کثیرََا !
21%
۳) لنَحصُل علی النّجاح اِجتَهَدنا کثیرََا !
67%
۴) لنَعرف ما حولنا حتّی نَتَسَلّط علی أَنفُسنا !
نکته مهم کنکوری دقت کنید که جمع های
نکته مهم کنکوری:

🌕 دقت کنید که جمع های مکسر مانند " سلاطین، بساتین، براهین، شیاطین، عناوین، مساکین و ..." با جمع مذکر سالم که به ینَ ختم می شوند، اشتباه نگیرید. جمع مذکر سالم اعراب فرعی دارند اما این نوع از جمع های مکسر اعراب اصلی دارند، مگر اینکه به عنوان غیر منصرف در حالت جر بوده که در این صورت اعراب فرعی با فتحه خواهند داشت به شرطی که مضاف و دارای ال نباشند.
مثال: 👈 ذهب التلامیذ الی البساتینِ.
البساتین:جارو و مجرور به کسره بااعراب اصلی
👈 سلمتُ علی المعلمینَ.
المعلمین: جارومجرور به یاء با اعراب فرعی

🌕 کلمه «أخ» دارای دو جمع مکسر (إخوان و إخوَة) هستند که هر دو دارای اعراب اصلی هستند، اما مثنای أخ (أخَوانِ و أخَوینِ) بوده که اعراب فرعی دارند.

🌕 کلمات أوقات، أموات، أبیات و أصوات جمع مکسر هستند بنابراین آنها را با جمع مؤنث ها اشتباه نگیرید.

🌕 اسامی پیامبران، غیرمنصرف می باشند و کسره و تنوین نمی گیرند بجز ۷ پیامبر: شعیب، شیث، محمد، صالح، هود، لوط و نوح. و نیز کلمه " علی"

🌕در مورد کلمه "بنات" دقت کنید این کلمه جمع مونث سالم هست چرا که مفردش اِبنة می باشد نه بنت ، پس کسره و ضمه می گیره ولی بجای فتحه ، کسره خواهد گرفت مثلا در عربی یک داشتیم
انّ بناتِ قیصر و کسری لَفی السندس.....

🌕 کلماتی مانند حَنان ، غفران ، نسیان، عطشان، جوعان، شیطان .....را با اسمهای مثنی که اعراب فرعی دارند اشتباه نگیرید.

......... نشر دهید با لینک ...........

@arabi_meysami_tabriz
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

2819099

Каналов

109137067

Сообщений