یکی از چیزهایی که بابتش واقعا متشکرم اسپویل
یکی از چیزهایی که بابتش واقعا متشکرم اسپویل نشدن لبخند پر کشیده از نگاهت برام بود
مامان ببخشید که نشناختمت
همان عسل،کمی کلافه تر.
Photo
"مامان ببخشید که نشناختمت"
و براش احترام خاصی قائلم
و براش احترام خاصی قائلم
جزو آدمایی که اون اوایل توی دیلیم بودن
جزو آدمایی که اون اوایل توی دیلیم بودن
من یه افرادی رو اینجا اساس دوست داشتن
همان عسل،کمی کلافه تر.
من یه افرادی رو اینجا اساس دوست داشتن دیلیم کردم و واقعا اینکه اینجان رو دوست دارم
با یکیشون حتی تاحالا ناشناس هم حرف نزدم ولی واقعا بودنش حس خوبی میده
من یه افرادی رو اینجا اساس دوست داشتن
من یه افرادی رو اینجا اساس دوست داشتن دیلیم کردم و واقعا اینکه اینجان رو دوست دارم
یادم اومد
یادم اومد
اها
اها
اها
اها
یچیزی میخواستم بگم ها
یچیزی میخواستم بگم ها

3649838

Каналов

188259383

Сообщений