رصد بازار اطلاعات این پست فقط شامل معاملات
#رصد_بازار

🔅 اطلاعات این پست فقط شامل معاملات سهام در بازارهای بورس، فرابورس و بازار پایه می‌شود و شامل سایر اوراق و بازارها نمی‌شود.

🆔 bina_bourse
صبا سرمایه گذاری صباتأمین گزارش فعالیت ماهانه دوره
Forwarded from کانال خصوصی بینا بورس
#صبا (سرمایه گذاری صباتأمین)
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به اسفند 1400
🔸 تغییر ارزش پرتفوی سهام شرکت‌های بورسی: 1,606 میلیارد تومان افزایش معادل 5 درصد
🔸 کل مبلغ بهای تمام شده برای تحصیل سهام شرکت‌های بورسی در طی این دوره: 57 میلیارد تومان
🔸 ارزش کل سود(زیان) حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های بورسی در طی این دوره: 52 میلیارد تومان سود

#گروه_سرمایه_گذاری‌ها
🔍 برای مشاهده جزئیات این گزارش، نرم‌افزار جامع بینا بورس را از لینک زیر به صورت رایگان دریافت کنید.
🌐 https://binadp.com/bina-bourse
🆔 bina_bourse
رصد بازار اطلاعات این پست فقط شامل معاملات
#رصد_بازار

🔅 اطلاعات این پست فقط شامل معاملات سهام در بازارهای بورس، فرابورس و بازار پایه می‌شود و شامل سایر اوراق و بازارها نمی‌شود.

🆔 bina_bourse

3649838

Каналов

204424659

Сообщений