40 نشیم
Forwarded from 𝘥𝘶𝘦𝘯𝘥𝘦
40 نشیم؟
هندسه واقعا دل می‌شکنه نمیتانم
هندسه واقعا دل می‌شکنه. نمیتانم
اگر یکبار دیگه دیدن بانگو رو عقب بندازم
اگر یکبار دیگه دیدن بانگو رو عقب بندازم حاضرم قسم بخورم که شب باران با چاقو میاد بالا سرم.
عادی سازی این روزا خیلی اذیتم می‌کنه یک
Forwarded from 𝘚𝘦𝘳𝘦𝘯𝘢𝘥𝘦 (𝙆𝙖𝙞𝙯𝙞𝙣)
عادی سازی این روزا خیلی اذیتم می‌کنه. یک لحظه به خودم و پشت سرم نگاه می‌کنم و می‌بینم همه دارن خودشونو مجبور می‌کنن فراموش کنن چه اتفاقی افتاده. با اینکارا نمی‌تونید از ازش فرار کنید. این جهنمیه که توش زندگی می‌کنیم!
متاسفانه موجی از استرس و فشار عصبی اومد
متاسفانه موجی از استرس و فشار عصبی اومد و حمله کرد و من هم درحال حاضر زیرشم.
حکم من اعدامه به مامان چیزی نگو
"حکم من اعدامه به مامان چیزی نگو"

506637

Каналов

2365983

Сообщений