کاش اونی که چند سال دیگه د ر
کاش اونی که‌ چند سال دیگه دَرِ قوطی های سفتو برام باز میکنه تو باشی...!💛
میخوام ڪل زندگیمو با تو باشم
میخوام‌ ڪل‌ زندگیمو‌ با تو‌‌ باشم ∞
قدر باهم بودناتون رو بدونین بی هم بودن
قدر باهم بودناتون رو بدونین، بی هم بودن اصن قشنگ نیست
Butty
- @Butty - ♥️
دل را قرار نیست مگر در کنار تو
دل را قرار نیست مگر در کنار تو …
Butty
- @Butty - ♥️
کاش الان باهم لش کرده بودیم رو تخت
کاش الان باهم لش کرده بودیم رو تخت لباتو میخوردم 🤤

- @Butty - ♥️
زندگی بهم یه دختر برنامه نویس که بشینیم
زندگی بهم یه دختر برنامه نویس که بشینیم باهم کد بزنیم بدهکاره :)
- @Butty - ♥️
Butty
- @Butty - ♥️
م هر تعهد فقط کبودیه گردن و م
‏مُهر تعهد فقط کبودیه گردن و مَمِه

- @Butty - ♥️

2819099

Каналов

109137067

Сообщений