درسته دنیا به آدمای معمولی هم نیاز داره
درسته، دنیا به آدمای معمولی هم نیاز داره؛
اما حیف نیست که شما جزو اون معمولیا باشین؟
واقعا تصمیم گرفته بودم لیست دروغ ها و
واقعا تصمیم گرفته بودم لیست دروغ ها و کارایی که یه نفر باهام کرد رو به روش نیارم و حرمت همون چندماهی که متاسفانه توی فمم بود رو همچنان نگه دارم،
اما انگار خودش نمیخواد به این روند ادامه بدم.

از اونجایی که میدونم عادت داری تو چنل همه سرک بکشی بذار بهت یه چیزی رو بگم
کافیه فقط یک بار... فقط یک بار دیگه بخوای اسمی ازم بیاری و به بهونه ی من به کسی از فمم یا دوستام تیکه بندازی و مثل همیشه اوضاع رو به نفع خودت بپیچونی تا چیزاییو به روت بیارم که خوابشم نمیدیدی یه روز کسی تو صورتت بکوبه؛
وجودشو داری جای مسخره بازیایی که تبدیل به عادتت شده، دو دقیقه دست از عاشق و دلباخته های صف کشیده ات(!) بکش و به فم و دوستات بچسب تا نخوای فضولی روابط بقیه رو بکنی.
دفعه ی بعد مجبور میشم دوباره بیام پی ویت و خودتم میدونی برخوردم چطوری قراره باشه.
هر چند که تو خودتم گردن نمیگیری
چه برسه به کارات.
روز شیشم آیا سینگل و شادم سینگل نیستم
𝐷𝑒𝑚𝑖𝐿𝑢𝑛𝑒’
𝐋𝐞𝐭'𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞.
روز شیشم: آیا سینگل و شادم؟

سینگل نیستم ولی واقعا خوشحالم؛
کنارش هم آرامش دارم و هم حالم خوبه.
وقتی هنوز ب اسم جدیدم عادت نکرده
𝐷𝑒𝑚𝑖𝐿𝑢𝑛𝑒’
وقتی هنوز ب اسم جدیدم عادت نکرده*
دقیقا
درموردت که فکرم میکنم توی ذهنم رونیکایی
کریستینا
𝐷𝑒𝑚𝑖𝐿𝑢𝑛𝑒’
کریستینا*
وقتی هنوز ب اسم جدیدم عادت نکرده*
@DeessePleineLune Телеграм
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM

2819099

Каналов

109137067

Сообщений