کاری دارم سِحر آمیز با شیوه ای سِحر
کاری دارم سِحر آمیز
با شیوه ای سِحر آمیز
با خدمتی سِحر آمیز
برای پاداشی سِحر آمیز

ف.ا. شین☺️
امروز ساعت ۱۲ ۳۰ در دانشگاه ازاد بندرگز
امروز ساعت ۱۲:۳۰
در دانشگاه ازاد بندرگز ارایه ای دارم با عنوان👇👇👇
《چگونه کارافرین شویم؟ چگونه دانشجویان با ورود به دانشگاه کارآفرین شوند؟》
امروز گشایش و آسانی همه امورم را به
امروز گشایش و آسانی همه امورم را به لطف بی پایان الهی می سپارم
از هم یاد بگیرید با هم یاد بگیرید
از هم  یاد بگیرید
با هم  یاد بگیرید
رشد کنید  و باعث رشد دیگران هم   شوید
از حالا به بعد From now on
از حالا به بعد!
From now on !
Don't boss me around به من دستور نده
Don't boss me around !
به من دستور نده
همون جا بمون Stay put
همون جا بمون
Stay put !
الان بر می گردم Be right back
الان بر می گردم
Be right back !
دانشجویان دکترا علی کاوسی دانش اموخته رضا جهانشاهی
دانشجویان 💪💪💪☺️☺️☺️
دکترا (علی کاوسی) + دانش اموخته (رضا جهانشاهی) + دکترا (رضا سعادت مهر)

506637

Каналов

2365983

Сообщений