پول علف خرس نیست به انگلیسی چی میشه
"پول علف خرس نیست" به انگلیسی چی میشه؟
به هر قیمتی که شده به انگلیسی چی
"به هر قیمتی که شده" به انگلیسی چی میشه؟
با چیزی ساختن به انگلیسی چی میشه
"با چیزی ساختن" به انگلیسی چی میشه؟
مقابل چیزی بودن به انگلیسی چی میشه
"مقابل چیزی بودن" به انگلیسی چی میشه؟

506637

Каналов

2365983

Сообщений