فعل Persuade به معنای متقاعد کردن مجاب کردن
فعل Persuade
به معنای متقاعد کردن ، مجاب کردن
i will persuade
#فعل #سطح_متوسط 💫
🆔 @englishlore
good morning Remember difficult does not meam impossible
good morning🔅

Remember : difficult does not meam impossible
یاد آوری : سختی به معنای غیر ممکن نیست💫
#انگیزشی
🆔 @englishlore
good morning I accept myself as i am
good morning🔅

I accept myself as i am
من خودم رو همونجور که هستم میپذیرم💫
#انگیزشی
🆔 @englishlore
چطوری به انگلیسی بگیم فس فس نکن Don
چطوری به انگلیسی بگیم فس فس نکن❗️
Don't dilly dally

Stop dragging your heels

Chop_chop

shake a
leg
#جمله #سطح_متوسط

🆔 @englishlore

3649838

Каналов

204424659

Сообщений