میگم خسته نشدید
میگم.... خسته نشدید؟
هر کدوم از فرهای موهات چیزی برای گفتن
Forwarded from Shadow (Eren)
"هر کدوم از فرهای موهات چیزی برای گفتن دارن؛ حرفایی که هیچوقت نزدی و توی خودت ریختی."
سیلوم این پیام رو فوروارد کنید توی کانال
Forwarded from از آنِ ما!
سیلوم، این پیام رو فوروارد کنید توی‌ کانال‌هاتون و من بر اساس حسی که از خودتون و کانالتون میگیرم اسم سریال و کتاب می‌گم. هم سریال بیشتر میشناسیم هم کتاب، هم کِیف میکنیم وسط این اخبار بد.🌱
جون باشه
جون باشه

3649838

Каналов

177780938

Сообщений