هرروز بیشتر از دیروز نسبت به اینکه هنوز
Forwarded from Shadow (Eren)
هرروز بیشتر از دیروز نسبت به اینکه هنوز تو این سگدونی دارم زندگی میکنم اعصابم بهم میریزه.
من بدون گنشین دوستام واتس تل یوتیوب انیمه
من بدون گنشین/دوستام/واتس/تل/یوتیوب/انیمه/کیپاپ قطعا جنازم😄
خب خب کی با اغوش باز منتظر نت
خب خب کی با اغوش باز منتظر نت ملیه؟ 😄
@Firefaults_room Телеграм
Crossfire
Stephen
Bennett
Bennett💥~
برو تو کونم بیرونم نیا خب
𝐔𝐧𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞
برو تو کونم بیرونم نیا، خب؟
باش من الان تو کونتم
فقط حاجی یسری گوه اینجا هسن دارن منو هل میدن چ کنم؟ 👀
برو تو کونم بیرونم نیا خب
Forwarded from ﮼خب؟
برو تو کونم بیرونم نیا، خب؟
خونش بند نمیاد
خونش بند نمیاد🤣
عای باز جویدم پوست انگشتمو
عای باز جویدم پوست انگشتمو....
نظرت در مورد تخلیه احساسات در دیلی خودت
نظرت در مورد تخلیه احساسات در دیلی خودت چیه؟:)

3649838

Каналов

177780938

Сообщений