دهــ ــکـ ـدهـ چــت دهـ ــک ـدهـ چـت
دهــᬼ̯ــکـᬼ̯ـدهـᬼ̯چــت
دهـᬼ̯ــکᬼ̯ـدهـᬼ̯چـت
اینجا زندان نیس که قانون بذاریم
چص مثقال ادم باشید😕👌

https://t.me/+Vl09l2JRIcAyMDFk