دوستان ماندگار دهه 60 ادب و شخصیت تنها
دوستان ماندگار دهه 60
ادب و شخصیت تنها معیار خودمانی است 🌺
فضایی پر از محبت و صمیمیت😇
https://t.me/joinchat/j3RuR41PHd41MzM0