طـ ـ ـ ـ ه ـ ر ان
🇮🇷طـٖٜـؒؔ℘ـ‌َؔ‌❁ـٖٜهؒؔـ‌َؔرٖٜان‌ٰٰـ‌ᬼٞـ۪ٞطـٖٜـؒؔلگـ℘ـ‌َؔرְ֞ام🇮🇷
مـــرکـز ماییم🤟شــعبه زیاده
۝ؔویـس کال بـدون نیاز ب فیلتر شکن😍
چـــالـش وجــایزه 🎁
مـحدودیت سـنی نداریم😍
https://t.me/+htQPUGjxSQwwODlh