می ت ی ن گ ت ه ر
🌹🧿می֔֔ت֔֔ی֔֔ن֔֔گ֔‌تََهََرََاََنََ ََوََ ََکََرََجََ🧿🌹
تهران ،کرج،شهرقدس،شهریار،فردیس،اسلامشهر
(ورود افراد زیر20ممنوع)⛔️
رلا👩‍❤️‍👨سینگلا🤴ورزشکارا💪
🧿نامبروانترین گپ تهران کرج🧿
https://t.me/joinchat/EK4STfU05RNmYWNk