لحظه های با هم بودن رنج سنی برا
💙لحظه های با هم بودن💙
رنج سنی برا خانوم واقا۲۵زیررنج ریمومیشه
گروهی با بروبچ باحال باشخصیت تکه ماه
چالش بازی سرگرمی تا دلت بخواد بگو بخند
https://t.me/joinchat/qaAPH-qroPplZDVk
𖥘 𝑪 𝑯 𝑨 𝑻 𝑲𝑨 𝑫 𝑯
𖥘᭄𝑪꯭𝑯꯭𝑨꯭𝑻꯭🕰𝑲𝑨꯭𝑫꯭𝑯꯭≛꯭⃝⃭‌꯭🇮🇷
𝑰𝑹꯭𝑨꯭𝑵𖥘᭄
᪥𝗟𝗶𝗻𝗸❥→ʳᵉᵐᵒᵛᵉ☄️
https://t.me/+z-Zify12PmU0OTk8
ڪـ ـ ـ ـ افـ ه چت ایـ
🇮🇷ڪـٖٜـؒؔ℘ـ‌َ❁ـٖٜافـ‌َه چتََ ایـٖٜـؒؔ℘ـ‌َـَران🇮🇷
اهلِ گَـپ بـاشـی و ڪافـہ چَـتـو نَـداشـتـہ بـاشـی🙄
🦋ویس🎙چـتِ²⁴🕛هـَمـࢪ‌‌اہ بـا جـایـزه💎💰
https://t.me/+EXIDDePmAadkZGQx
به ایستگاه دوستی ادب شما نشانه ی شخصیت
به ༺ ⃟ 🌸ایستگاه دوستی ⃟🌸
⚖️ادب شما نشانه‌ی شخصیت شماست
➊رنج سنی بالای ۲۷🚶‍♀️🚶
➌توهین و بی احترامی🚫
https://t.me/+skfJHxdUpMgzNDA0
ش ی طو نا ی خا ص اقایون
❥͛ ش͛ی͛طو͛نا͛ی͛ خا͛ص͛❥͛
🚹اقایون و 🚺خانوم زیر23=ممنوع🚫
بحث سیاسی و مذهبی=ممنوع🚫
پی وی خانوما بدونه اجازه=ممنوع
https://t.me/+Z2csKd5AP1U4OTY8
چتکده مهسادهه 50 و60خوش اومدین دوستان بالای30سال دوست
چتکده مهسادهه 50 و60خوش اومدین
دوستان بالای30سال 😊
دوست عزیز مدیریت پی وی با خودته 😊
توهین بحث سیاسی ممنوع
https://t.me/+8JG6ct30M-ViMzU0
گـ ـ ر و ه طـ ـ ـ
گـٖٗ⸭ـٖٗرٖٗوٖٗهٖٗ❣️❇️ 🇮🇷طـٖٜـؒؔ℘ـ‌َؔ‌❁ـٖٜهؒؔ‌ـ‌َؔرٖٜان‌ٰٰـ‌ᬼٞـ۪ٞکـٖٜـؒؔ℘ـ‌َؔرְ֞ج🇮🇷
#طهران #کرج #ایران #اصلی
🥇انٰلٰٓاٰٖینٰٓ تٰٖـٰرٰٓیٰٓنٰٓ و بُزُّرَِگتَّــِرَِیَن↜گَّپِ ↜تِݪِگــَّــرَِآِّمِ 🤟💎
📯فعال ترین🔥و شلوغ ترین🧨👻 گپ تهران کرج🍻
https://t.me/+OyB5f00nOO40YTQ8
ᴀʟᴘᴀᴄʜɪɴᴏ مخ زنی آزاد فحش نده شعور داشته
ᴀʟᴘᴀᴄʜɪɴᴏ
مخ زنی آزاد♡
فحش نده شعور داشته باش ♡
رفیقاتونو اد بزنید با هم باشید حال کنید ♡
محدودیت سنی نداریم . ♡
https://t.me/+bp4cFVRGHtpjNWNk
گــر و ه ل ا ڪ ــچ ر
💯 گــرَِوَِهَِ لَِاَِڪَِــچَِرَِیَِ هَِاَِ 💯
ورود افراد زیر ۲۸ 🚫
پی وی بدون رضایت طرف مقابل 🚫
داشتن عکس پروفایل الزامیست
https://t.me/+rKtFNuysdv9lMjU0

3649838

Каналов

204424659

Сообщений