مارادونا مدتی به خاطر افسردگی پس از ترك
مارادونا مدتی به خاطر افسردگی پس از ترك اعتياد در بیمارستان روانی بستری بود؛
وقتی مرخص شد حرف قشنگی زد:

"اونجا ديوانه های زيادی بودند،  يكی ميگفت من چگوارا هستم همه باور ميكردن، يكی ميگفت من گاندی ام همه قبول ميكردن. ولی وقتی من گفتم مارادونا هستم همه خنديدن و گفتن هيچ كس مارادونا نميشه.
اونجا بود كه من خجالت كشيدم كه چه بر سر خودم آوردم. در اين دنيا، غرور دمار از روزگار آدم در مياره و دقيقا گرفتار چيزی ميشی كه فكر ميكنی هرگز در دامش نخواهی افتاد. مراقب خودتان باشيد برگ ها هميشه زمانی ميريزند كه فكر ميكنند طلا شده اند."

ham_ya_ran

506637

Каналов

2365983

Сообщений