اما در هرصورت شما ارزشمندین صرف نظر از
اما در هرصورت شما ارزشمندین
صرف نظر از رتبه و رشته و دانشگاهی که قراره داشته باشین.
کاش جوونامون اینقدر زجر روحی و روانی تحمل
کاش جوونامون اینقدر زجر روحی و روانی تحمل نکنن
کنکوریا ایشالله چیزی که دوست دارین ببینید ندیدینم
کنکوریا ایشالله چیزی که دوست دارین ببینید
ندیدینم مهم نیست🤍
با اینکه دیر دیر دارم میذارم اما همتون
با اینکه دیر دیر دارم میذارم اما همتون خیلی صافت ری اکشن میدین🥲🤍
شعور کسایی که چالشمو فور کردن
شعور کسایی که چالشمو فور کردن>>>>>
فور کنید دیلی هاتون بگم وایب کدوم بازیگر
Forwarded from ‌ ‌ !𝐍𝗎𝗆𝗂𝗇𝗈𝗎𝗌゛જ (𝗠𝖾𝗅𝗂𝗄𝖺,,)
✦│فور کنید دیلی هاتون بگم وایب کدوم بازیگر بی ال رو میدید│
★ִֶָ 𝗉𝗋𝗂𝗏𝖺𝗍𝖾. 𝖺𝗇𝗌𝗐𝖾𝗋𝗌 .
دوست داشتید دیلیم جوین شید 🫧
چالش تموم شه End میزنم دوستان کسایی که
چالش تموم شه End. میزنم دوستان🤍
کسایی که میخوان پاک کنن چالشو بهم ناشناس بگن من پیامشونو سیو کنم بعد پاک کنن^^
متاسفم کنترل هیچ چیز آنطور که باید دستم
Forwarded from ╾‌ִֶ ࣪ ❨ 𝐅𝗅𝗈𝖺𝗈𝗎𝗍 (𝐃𝖺𝗋𝗅𝖺 :)
متاسفم. کنترل هیچ چیز آنطور که باید، دستم نیست.

3649838

Каналов

204424659

Сообщений