محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی بر اساس
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی: بر اساس تصمیم ⁧دولت⁩ از یک ماه قبل مزارع دارای مجوز از وزارت صمت هم حق استخراج رمزارز ندارند و در صورت استخراج، این کار آنان غیرقانونی است و با این مزارع و این دسته از افراد برخورد می‌شود.

@IranintellTV