پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای خواستار اعمال
پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای، خواستار اعمال تحریم علیه مقام‌ها و نهادهایی در ایران شد که در بازداشت‌های خودسرانه و مجازات شهروندان اروپایی مشارکت داشته‌اند.پارلمان اروپا همچنین از ایران خواست ضمن توقف حکم اعدام احمدرضا جلالی، او و دیگر شهروندان اروپایی بازداشتی را آزاد کند.

@IranintellTV