اینی که می بینید لگو یا پازل نیست
اینی که می‌بینید لگو یا پازل نیست،
یه ماشین بوده که سارقین به این شکل درآوردنش!

🆔 @iranni_news 🇮🇷