هرکسی دستت را گرفـت لزومـا رفیقت نیســت شـاید
هرکسی دستت را گرفـت، لزومـا رفیقت نیســت…

شـاید در حرکت بعدی، پایش را روی شانه ات گـذاشـت،
و بالا رفت…!

شب بخیر
🌹
🆔 @iranni_news 🇮🇷