خدا را آنجا دیدم که خود را ندیدم
خدا را آنجا دیدم
که خود را ندیدم
چون نیستیِ خود را به خدای دهی
خداوند هستی خود را
به تو خواهد داد

#خرقانی
#فنای_فی_الله

@jaaanodel
از آنجایی که ذهن فقط توده ای از
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
از آنجایی که ذهن فقط توده ای از افکار است
بنابر این هر چه بیشتر حضور
داشته باشید
ذهن بیشتر ساکت می شود
وقتی افکار نباشند
دنیا نیز آنگونه که می شناختی
نخواهد بود
و شما آزاد و رها هستید

#رابرت_دامز

•✾•🦋 𝓳𝓪𝓪𝓪𝓷𝓸𝓭𝓮𝓵 🦋•✾•
وقتی جهان را می بینید خدا را می
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
وقتی جهان را می بینید
خدا را می بینید
هیچ دیدن خدایی
جدای از جهان وجود ندارد
ورای از جهان
دیدن خدا بودن خدا است

#نیسارگاداتا_ماهاراج

@jaaanodel🦋
هیچ کس باش و ببین آیا جز توهم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هیچ کس باش و ببین آیا جز "توهم"
چیز دیگری از دست می دهی؟


#موجی


•✾•🦋 𝓳𝓪𝓪𝓪𝓷𝓸𝓭𝓮𝓵 🦋•✾•
اگر با دقت گوش کنید سکوت زیباست 𝓳𝓪𝓪𝓪𝓷𝓸𝓭𝓮𝓵
اگر با دقت گوش کنید
سکوت زیباست


•✾•🦋 𝓳𝓪𝓪𝓪𝓷𝓸𝓭𝓮𝓵 🦋•✾•
وقتی من و استادم زیر باران قدم میزدیم
وقتی من و استادم
زیر باران قدم میزدیم
او می گفت:
"قدمهایت را سریع بر ندار
باران همه جا هست.."

#شونریو_سوزوکی

@jaaanodel
شب گریزد چونک نور آید ز دور پس
شب گریزد چونکِ نور آید ز دور
پس چه داند ظلمت شب حالِ نور؟


#مولانا

@jaaanodel🦋
تو با بودن هر روزه درروابط شاد نیست
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تو با بودنِ هر روزهِ درروابط شاد نیست
که شجاع و دلیر می شوی
با گذر از روزگار سخت
و مبارزه با مصائب است

@jaaanodel🦋
شگفتا از این هوشمندی و نظم جهان هستی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شگفتا از این
هوشمندی و نظم جهان هستی
آیا تو باز هم اعتماد نمیکنی؟

@jaaanodel🦋

506637

Каналов

2365983

Сообщений