خدایا صمیمی تر ازهمیشه سر بر آستان ملکوتیت
خدایا
صمیمی‌تر ازهمیشه
سر بر آستان ملکوتیت میگذارم
و در دل دعا میکنم
و از تو میخواهم که
آرامش، برکت وسلامتی
رابرای خودم
همه مردم،
عزیزان، دوستان
و خانوادہ‌ام ارزانی داری

شبتون بخیر

@khabarfouri