عضویت بخش تعاون ایران در هیات مدیره اتحادیه
🔺️عضویت بخش تعاون ایران در هیات مدیره اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) اسپانیا برای اولین بار

🔹به گزارش کانال خبر فوری، انتخابات هیات مدیره اتحادیه بین المللی تعاون (lCA) در کشور سویل اسپانیا برگزار شد.

🔹همچنین در این انتخابات برای اولین بار *اتاق تعاون ایران"* موفق شد با پیشی گرفتن از ۱۱۰ کشور صاحب نفوذ و قدرتمند در بخش تعاون به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) انتخاب شود.

🔹ارتقای آراء و جایگاه ایران در هیات مدیره دفتر منطقه‌ای(ICA) می‌توان حاصل فعالیت ها و تعامل نزدیک بخش تعاون کشور با نهضت جهانی و منطقه‌ای تعاون دانست و آن را به عنوان حرکتی رو به جلو و پیشرفت دانست و تعبیر کرد.

🔹لازم به ذکر است که سازمان جهانی (ICA)قدمتی ۱۳۰ ساله و با عضویت ۱۱۰ کشور داشته که کشور ایران برای اولین بار توانست در طی این سالها به عضویت در هیئت مدیره این سازمان جهانی درآید.

@khabarfouri