نسبت همسر رونالدو در کارت اقامت ملک یمین
🔺 نسبت همسر رونالدو⁩ در کارت اقامت، ملک یمین⁩ است؛ ملک یمین یعنی ⁧کنیز⁩!

@khabarfouri