باباح سين
﮼باباحُسين…💔
ای عشق علمدارعمه ج انم رقيه
Forwarded from خُنَّـس
﮼ای‌عشقِ‌علمدارعمه‌جٰانم‌رقيه...
آه از روضه ی ا مشب خانوم سه
﮼آه‌از‌روضه‌ی‌اِمشب؛خانوم‌سه‌سٰاله...💔
ماروبرگردون ای همه داروندارم
💔
﮼ماروبرگردون‌ای‌همه‌داروندارم…
و سلام همه نوکرها به اباعبدالل ه ح
خُنَّـس
IMG_6903.JPG

﮼وَ‌سلام‌همه‌نوکرها‌به‌اباعبداللّه‌حُسین؏
این چای روضه است که جان میدهد مرا
خُنَّـس
IMG_6771.JPG
﮼این‌چای‌روضه‌است‌که‌جان‌میدهد‌مرا...

3649838

Каналов

204424659

Сообщений