សេចក្តីណែន ស្តីពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះជនរងគ្រោះជាអនីតិជន នៅក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះជនរងគ្រោះជាអនីតិជន នៅក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសយោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថ
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសយោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថ!
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីព វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រៀមប្រឡង និងការប្រឡងសមត្ថភាពដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារតំណាងស្របច្បាប់នៃម្ចាស់ម៉ាកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជ លោក លោកស្រ អ្នកនាង កញ្ញ
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រៀមប្រឡង និងការប្រឡងសមត្ថភាពដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារតំណាងស្របច្បាប់នៃម្ចាស់ម៉ាកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា អាចទាញយកគំរូពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះជាPDF តាមរយៈតំណរភ្ជាប់ https://www.cambodiaip.gov.kh/Resources/file/agent%206th/%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%87%E1%9E%BC%E1%9E%93%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9B_TM_Agent_Batch_6th.pdf
បទបញ្ជ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
បទបញ្ជា_និងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាលទី៧.pdf
9 MB
បទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

506637

Каналов

2365983

Сообщений