اهواز آبادان شوش دزفول شوشترسوسنگرد اندیمشک 𝑾𝑬𝑳𝑪𝑶𝑴𝑬 𝑻𝑶
◇اهواز♤آبادان♤شوش♤دزفول♤شوشترسوسنگرد♤ اندیمشک☆
𝑾𝑬𝑳𝑪𝑶𝑴𝑬 𝑻𝑶 𝑮𝑷 𝐊𝐇𝐎𝐙𝐄𝐒𝐓𝐀𝐍
‖𝐂𝒉𝒂𝒕 𝐎𝒏𝒍𝒚▰𝐅𝒂𝒓𝒔𝒊༒
https://t.me/+_slBEzoP5OhhNGNk