𝖶𝖾𝗅𝖢𝗈𝗆𝖾 𝗍𝗈 𓏺 E𝗄ip 𝖣𝖺r𝗄 ᰔ ᴀʟᴡᴀʏs sᴛᴀʙʟᴇ
𝖶𝖾𝗅𝖢𝗈𝗆𝖾 𝗍𝗈 𓏺 E𝗄ip 𝖣𝖺r𝗄 .ᰔ.
 𝇅𝇃 ᴀʟᴡᴀʏs sᴛᴀʙʟᴇ | همیشه پایدار 𓏺
ویس کال 24⌚️_مخ زنی ازاد🥂 محدودیت سنی نداریم🍷
https://t.me/ekipdarkii
https://t.me/ekipdarkii