40 تاریکی شیرینه من فراری از روزم
Chera
@MadgaL
0:40 | تاریکی شیرینه من فراری از روزم.
کافیه دودقیقه کِیت بالا سرم نباشه از همه‌طرف
کافیه دودقیقه کِیت بالا سرم نباشه، از همه‌طرف تو اندازه‌های مختلف میرینم به زندگیم.
1 23 ما قبلا خیلی به هم نزدیک
People You Know
Selena Gomez
1:23| ما قبلاً خیلی به هم نزدیک بودیم، اما آدم‌ها میتونن از کسی که تو میشناسی به کسی که تو نمیشناسی تبدیل بشن. و چیزی که خیلی آدمو اذیت میکنه اینه که آدما میتونن از کسی که تو میشناسی به کسی که تو نمیشناسی تبدیل بشن.
اولین امتحان past
اولین امتحان past
کاش میشد خودمو دیلت اکانت کنم و با
کاش میشد خودمو دیلت اکانت کنم و با یه اکانت جدید وارد زندگی بشم.
حس کشیده شدن سوزن تتو روی پوست
حسِ کشیده شدن سوزن تتو روی پوست>>>>

506637

Каналов

2365983

Сообщений