چرا تخصصى كه دارى رو عملى نميكنى من
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️چرا تخصصى كه دارى رو عملى نميكنى؟؟

من بهت ميگم چه جورى استارت بزنى

راز موفقيت ثروتمندان و عدم موفقيت فقرا فقط يك عامله !

🆔 @MAHANTEYMOURI_ADMIN70
پوزيشن كاريت چيه مهم نيست فقط ميخوام كمكت
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔰پوزيشن كاريت چيه؟
مهم نيست !
فقط ميخوام كمكت كنم بيشتر پول بسازى💵

🥇ميدونى شريان اصلى كسب و كارت چيه؟
كه هم ميتونه نابودت كنه هم نفر اول 💣

🔰آخرين بارى كه با تبليغات چيزى خريدى كى بوده؟

🆔 @MAHANTEYMOURI_ADMIN70
خيالت از فروشت راحت به ايده هات برس
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔰خيالت از فروشت راحت ، به ايده هات برس 🎖

ياد بگير چطور اعتبارت رو بين مشتريان و رقبات افزايش بدى

🌐ميتونى يخ رو تو قطب جنوب به اسكيمو بفروشى ؟!؟

🆔 @MAHANTEYMOURI_ADMIN70
سخت اما هوشمندانه كاركن من بهت ياد ميدم
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🟢سخت ، اما هوشمندانه كاركن☑️

📌من بهت ياد ميدم ، در هر سنى كه باشى چطور از صفر شروع كنى🔐

🔰 ميدونى ريشه تمام مسائل ماليت از ذهنيت و باورت شروع ميشه؟!؟

🆔 @MAHANTEYMOURI_ADMIN70
تو بايد درآمدت رو چند برابر كنى يادبگير
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔰تو بايد درآمدت رو چند برابر كنى 💲

📌يادبگير چطور با استفاده از سيستم سازى و تكنيك هاى فروش ، بيزينست رو متحول كنى 🪄

ميدونى سه فن جادويى فروش چيه؟

🆔 @MAHANTEYMOURI_ADMIN70
مخاطب هدفت رو بكش سمت خودت تئورى تنگ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔰مخاطب هدفت رو بكش سمت خودت💯

تئورى تنگ انقلابى بزرگ در كسب و كارت ايجاد ميكنه🪄

🔺ميدونى مثلث قدرت در بيزينست چيه؟🔻

🆔 @MAHANTEYMOURI_ADMIN70
نقش اول كسب كارت خودتى بهت ميگم چى
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌نقش اول كسب كارت ، خودتى …!

بهت ميگم چى راهتو آسون ميكنه💲

تا حالا به فكر فروشِ خودت افتادى؟؟

🆔 @MAHANTEYMOURI_ADMIN70
ابزار موفقيت خودتو در آموزش هاى من پيداميكنى
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔰ابزار موفقيت خودتو در آموزش هاى من پيداميكنى

⁉️سرعت رسيدن به خواسته هات چقدره؟؟؟


من دوره رو برات گارانتى ميكنم چون ميدونم جواب سوالتو ميده

🆔 @MAHANTEYMOURI_ADMIN70
تا حالا تونستى خودتو بفروشى مهارتهاى شخصى و
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تا حالا تونستى خودتو بفروشى⁉️

مهارتهاى شخصى و موفقيت هاى كوچيكت ، اعتماد به نفستو بالا ميبره⚜️

🔰فكر ميكنى چقدر زمان بذارى نتيجت عوض ميشه؟؟ 💰

🆔 @MAHANTEYMOURI_ADMIN70
اعتماد بنفس استارت زدنو ندارى برد ها و
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️اعتماد بنفس استارت زدنو ندارى؟؟؟

🔰برد ها و موفقيت هاى كوچيك ، باعث ميشه آماده كارهاى بزرگ بشى💸

📌ميدونى ساده ترين اتفاق براى
شروعِ موفقيت ؛ چیه؟

🆔 @MAHANTEYMOURI_ADMIN70

2819099

Каналов

109137067

Сообщений