امروز بلند شدم ببینم چرا هوا 8 و
‏امروز بلند شدم ببینم چرا هوا 8 و نیمه انقدر تاریکه پرده رو زدم کنار و قند که چه عرض کنم، کله قند تو دلم آب شد
هیچی تو دنیا برای من، لحظه باریدن برف نمیشه

》ATP《

@OfficialPersianTwitter
از لحاظ روحی نیاز دارم سال ۸۳ باشه
از لحاظ روحی نیاز دارم سال ۸۳ باشه ، آسمون از شدت برف قرمز باشه و به امید این بخوابم که تا فردا زمین پر برف باشه و مدرسم تعطیل شه

》مارتین تایلر《

@OfficialPersianTwitter
خوش آن شبی که در آغوش گیرمش تا
‏خوش آن‌ شبی که در آغوش گیرمش تا روز
‏به زیر ِپهلوی ِاو، دست ِمن به خواب روَد

》هولدن کالفیلد《

@OfficialPersianTwitter

506637

Каналов

2365983

Сообщений