افرا ساراچ اوغلو رو میشناسی همون سیران کیوت
- افرا ساراچ اوغلو رو میشناسی؟!🤨🥯
- همون سیران کیوت چشم چران عمارت🥺💗
- از عکسای تازه منتشر شده با دوست پسرش خبر داری؟!میدونی دوست پسرش کدوم بازیگره؟!📓🤍
- چالش هاش با مرت رمضان دمیر در پشت صحنه چشم چران عمارت...
زود جوین شو تا اخبار این ملکه زیبا رو از دست ندی😌🖤
https://t.me/+uuxGaEEkqLI0MjE0
https://t.me/+uuxGaEEkqLI0MjE0
ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑛𝑒𝑤 𝑦𝑒𝑎𝑟 only_yellow
ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑛𝑒𝑤 𝑦𝑒𝑎𝑟🎄


✦「@only_yellow💛

506637

Каналов

2365983

Сообщений