دیروز میگفت گران ترین انتقال تاریخ بود امروز
دیروز میگفت گران ترین انتقال تاریخ بود امروز میگه رویا پردازی نکنید!

قبل بیانیه دادن، بهتر بود اول یه هماهنگی با دولت میکردی که چه رقمی قراره زیر پوشش این انتقال هبه کنه که اینجوری طی ۲۴ ساعته مضحکه ملت نشی

#میتی
🌟 @PersepolisiFans