پرسپولیس دیگه به جایی رسیده معاونش هم سرباز
‏پرسپولیس دیگه به جایی رسیده معاونش هم سرباز میشه!

از همینجا همه دعا کنیم برای سمیعی از قطر پیشنهاد نیاد:)))

🌟 @PersepolisiFans