موسسه مطالعات اقتصادی عراق المستقبل اعلام کرده که
موسسه مطالعات اقتصادی عراق المستقبل اعلام کرده که ۹ میلیون عراقی زیر خط فقر هستند. در واقع از هر ۴.۵ نفر عراقی یک نفر زیر خط فقر است. در ایران بر اساس اعلام پایگاه رفاه ایرانیان ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و از هر ۳.۳ نفر ایرانی یک نفر فقیر‏ است.
همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی درآمد سرانه عراق حدود دو برابر درآمد سرانه ایران است. درآمد سرانه عراق ۵۰۴۹ و درآمد سرانه ایران ۲۷۵۹ است. گزارش بانک جهانی از درآمد سرانه کشورها نشان می‌دهد که افغانستان، پاکستان و ایران فقیرترین کشورهای منطقه هستند.

کانال پیش بینی اقتصادی

https://t.me/pishbin1
سخنگوی اقتصادی دولت گفته که دولت به دنبال
سخنگوی اقتصادی دولت گفته که : دولت به دنبال تثبیت نرخ از روی یک رقم خاص نیست و به دنبال ایجاد ثبات بازار ارز در حول سامانه نیما است. ما باید بتوانیم اکثریت واردات کشور را در سامانه نیما و با نرخی که در این سامانه براساس اقتضای اقتصاد کشور تعیین می‌شود، مدیریت کنیم و هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان، ارز‌های خود را به سامانه نیما بیاورند، بنابراین اکثریت کالا‌های کشور از سامانه نیما و با نرخ‌هایی که بانک مرکزی مدیریت خواهد کرد، وارد می‌شود.
کانال پیش بینی اقتصادی

https://t.me/pishbin1
سرمایه گذاریهای کویت در بریتانیا 50میلیارد پوند تخمین
سرمایه گذاریهای کویت در بریتانیا 50میلیارد پوند تخمین زده میشود که بیشتر در بخش حمل و نقل، آب و زیرساختهایی مانند راهآهن و فرودگاهها و نیز بورس اوراق بهادار لندن و صندوقهای مالی متخصص در زمینه نوآوری همچنین بخش املاک تجاری و مسکونی است کانال پیش بینی اقتصادی
https://t.me/pishbin1
در‌یک‌ماه‌اخیر،‌بیشتر‌#میوه های‌پرتقاضا‌در‌میادین‌میوه‌و‌تره بار نیز‌به‌موازات‌مغازه‌های‌سطح‌شــهر‌درصدی‌از‌رشد‌قیمت‌را تجربه کرده‌اند آخرین‌نرخنامه میادین‌میوه‌وتره‌بار‌شهرداری
در‌یک‌ماه‌اخیر،‌بیشتر‌#میوه‌ های‌پرتقاضا‌در‌میادین‌میوه‌و‌تره ‌بار‌ نیز‌به‌موازات‌مغازه‌های‌سطح‌شــهر‌درصدی‌از‌رشد‌قیمت‌را‌ تجربه‌ کرده‌اند. ‌آخرین‌نرخنامه ‌میادین‌میوه‌وتره‌بار‌شهرداری‌ تهران‌نشــان‌می‌دهد‌که‌به‌جز ‌پرتقال‌و‌بــه،‌دیگر‌ میوه‌های‌ زمستانی‌ به‌ویژه‌ خرمالو‌نسبت‌ به‌آذر‌ماه‌افزایش ‌قیمت‌داشته‌اند. خرمالو‌با‌حدود10هزار‌تومان‌رشد‌پیشتاز‌افزایش‌قیمت‌بوده‌و‌ انار‌و‌نارنگی‌هم‌2هزار‌تومان‌گران‌تر‌شده‌اند
کانال پیش بینی اقتصادی
https://t.me/pishbin1
طبق اصول اقتصادی یکی از مهمترین دلایل رشــد
طبق اصول اقتصادی یکی از مهمترین دلایل رشــد قیمتها در بازارهای مختلف نرخ #تورم اســت، با این حال باید به این نکته توجه کردکه در طول چند سال گذشــته اقتصاد ایران عمدتا با نرخ بهره منفی مواجه بوده اســت؛ به بیان دقیقتر در شــرایطی که تا چند روز قبل نرخ بهره اسمی که بانکها پرداخت میکنند کمتر از20درصد بود، نرخ تورم ارقام بالاتری را ثبت کرده به طوری که طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ# تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه48.5درصد و ســالانه 45درصد بوده و ایــن به معنای آن است که پس اندازهایی که در بانکها در قالب سپرده های مدت دار نگهداری میشوند، سالانه نزدیک به30درصد از ارزش یا قدرت خریدشان را از دست میدهند. به نظر میرسد این موضوع یکی از مهمترین محرکها برای رشــد بازارها از ابتدای پاییز تاکنون بوده است به ویژه آنکه چشــم اندازهای تورمی نیز در جامعه افزایش یافته و سپرده گذاران و سرمایه گذاران به دلیل افزایش ریســکهای سیاسی و اقتصادی امید کمتری به کاهش تورم تا سطح نرخ بهره اسمی دارند. آخرین گزارش بانــک مرکزی در مورد متغیرهای پولــی نیز تأییدکننــده این گزاره اســت. طبق گزارش بانک مرکزی سهم پول از کل نقدینگی به 22.8درصد رســیده است درحالیکه این رقم در ابتدای سال20.4درصد بود. هم اکنون ســهم پــول از کل نقدینگی به 1274هزار میلیارد تومان رسیده درحالیکه این میــزان در ابتدای ســال جاری 986هزارمیلیارد تومان بود. اگرچه بخشی از رشــد پول، ناشی از رشد کل نقدینگی و بخشی دیگر ناشی از رشد تقاضاهای مصرفی و افزایش ارزش داراییهاست که هزینه مبادلات را افزایش داده، با این حال مقایســه ســهم پول از کل نقدینگی در طول سالهای گذشته نشــان میدهد که این نسبت از اواخر سال1396تحت تأثیر رشد #تورم درحال افزایش است زیرا افزایش نرخ تورم شکاف بین نرخ بهره واقعی با نرخ تورم را افزایش داده و این موضوع تمایل برای خرید دارایی هایی که متناســب با تورم رشــد میکنند را بیشــتر کرده است. درچنین شــرایطی میتوان گفت بخشــی از دلایل رشد ســهم پول ازکل نقدینگی تلاش ســپرده گذاران برای مقابله با #تــورم از طریق سرمایه گذاری در ســایر بازارها ازجمله #طلا،# ارز و #مســکن بوده که در عین حال به رشــد قیمتها در این بازارها نیز منجر شــده است. به بیان بهتر در شــرایطی که نرخ بهره اسمی کمتــر از 23 درصد و تورم ســالانه 45درصد اســت، ســرمایه گذاران ترجیــح میدهند برای کاهش قدرت خریدشــان در بازارهایی ســرمایه گذاری کنند که دســت کم میزان رشدشان هم اندازه تورم باشد. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند نرخ بهره باید در تناســبی با نرخ تورم تنظیم شود تا انگیزه نقدینگی برای ورود به بازارهای تورم زا ازجمله #ارز کمتر شود؛ موضوعی که اخیرا مورد توجه شــورای پول و اعتبار هم قرار گرفت و نرخ بهره بانکی تا سطح 23درصد افزایش یافت. با وجود این، این نرخ همچنان تفاوت معناداری با نرخ #تورم دارد و بسیاری از کارشناســان بر این باورند که نرخ بهره برای اینکه بــه مانعی برای مهاجــرت نقدینگی به ســمت بازارهای تــورم زا تبدیل شــود، باید دســت کم تا نزدیک #تــورم ســالانه افزایش یابــد در غیــر ایــن صورت باید همچنان منتظر رشــد قیمتها در بازارها باشــیم
کانال پیش بینی اقتصادی
https://t.me/pishbin1
آمارها نشان میدهد از ابتدای پاییز ورق در
آمارها نشان میدهد از ابتدای پاییز ورق در بازارها برگشته و در شرایطی که اغلب بازارها در نیمه نخست سال میزان رشدشان کمتر از نرخ #تورم بود، با آغاز پاییز نه فقط میزان رشد آنها افزایش یافته بلکه میزان افزایش قیمتها در برخی بازارها ازجمله #طلا، #ارز و #خودرو بیش از شاخص قیمت مصرف کننده یا #تورم است. بررسیهای آماری نشان میدهد این دوره مصادف است با افزایش نسبت پول به کل نقدینگی که نشان میدهد نقدینگی در تلاش است از خود در برابر #تورم محافظت کند، ضمن اینکه به نظر میرسد بخشی از این موضوع ناشی از افزایش چشم اندازهای تورمی در آینده است کانال پیش بینی اقتصادی
https://t.me/pishbin1
گوشت گوسفندی در دیماه هم روند رشد قیمت
#گوشت گوسفندی در دیماه هم روند رشد قیمت خود را حفظ کرده است. آخرین نرخنامه سازمان میادین میوه وتره بار نشــان میدهد در یکماه اخیر قیمت #گوشــت گوسفندی تفکیک شده بین 2۰تا 3۰هزار تومان در هر کیلو افزایش داشته و قیمت راسته بدون استخوان 113هزار تومان گرانتر شده است. نرخنامه میادین همچنین حاکی از آن است که #گوشت گوساله هم بعد از چند ماه تثبیت قیمت در یک ماه گذشته افزایش نرخ داشته است کانال پیش بینی اقتصادی
https://t.me/pishbin1
اداره‌اطلاعات‌انرژی‌آمریــکا‌پیش‌بینی‌کرده‌میانگین‌قیمت فروش نفت برنت‌دریای‌شمال‌در‌سال‌آینده‌میلادی 92دلار باشد و‌مؤسسه فیچ
اداره‌اطلاعات‌انرژی‌آمریــکا‌پیش‌بینی‌کرده‌میانگین‌قیمت‌ فروش‌ #نفت ‌برنت‌دریای‌شمال‌در‌سال‌آینده‌میلادی‌ #92دلار‌ باشد‌ و‌مؤسسه‌ فیچ‌ سلوشن ‌قیمت‌نفت ‌سال‌جدید‌میلادی‌را‌100دلار،‌گلدمن‌ساکس‌110دلار،‌آکسفورد‌انرژی‌93دلار‌و‌ استات‌ایستا‌ هم‌95دلار‌‌برآورد ‌کرده‌است. ‌برآوردها ‌بیانگر‌این‌ است‌که‌اکثر‌کشورهای‌صادرکننده‌عضو‌اوپک‌در‌بودجه‌سالانه‌ قیمت #‌نفت‌را‌به‌طور‌متوسط‌بین‌88-70دلار‌به‌ازای‌هر‌بشکه‌پیش‌بینی ‌کرده‌اند .‌این‌در‌حالی‌است‌ که‌با‌توجه‌به‌روند‌کاهشی‌ رشد‌اقتصادی‌جهان‌به‌ویژه‌در‌روســیه،‌هند‌و‌چین،‌در‌سال‌ 2023‌و‌کم‌شدن‌ رشــد‌تقاضای‌ جهانی‌نفت،‌ براساس‌گزارش‌ ماه‌دسامبر‌2022آژانس‌بین‌المللی‌انرژی،‌میزان‌رشد‌تقاضای‌ جهانی‌نفت‌ برای‌سال‌ قبل‌2.3میلیون ‌بشکه‌در‌روز‌و ‌در‌سال‌ 2023میلادی‌1.7میلیون‌بشکه‌در‌روز‌افزایش‌می‌یابد‌و‌میزان‌ تقاضای‌جهانی‌ #نفت‌در‌ســال‌آینده ‌101میلیون‌بشکه‌در‌روز‌ پیش‌بینی‌شده‌و‌میزان‌عرضه‌جهانی‌نفت‌در‌سال‌2023روزانه‌ 100میلیون‌بشکه‌در‌روز‌درنظر‌گرفته‌شده‌است کانال پیش بینی اقتصادی
https://t.me/pishbin1

506637

Каналов

2365983

Сообщений