اگه به یکی بیشتر از هر کس دیگ
اگه به یکی بیشتر از هر کس دیگ توجه میکنی بدون اخرش از همون ضربه میخوری
https t me BChatBot start sc 299082 9DMdzrz
PoleEhsasam
https://t.me/BChatBot?start=sc-299082-9DMdzrz
یکم حرف بزنیم بیاید یکی از بهترین لحظه های زندگیتونو بگید
01 01
01:01
💟💟:💟💟
اخه کی بهتر از من میتونه دست لای
اخه کی بهتر از من میتونه دست لای اون موهات کنه♥️
دوست داشتنت اشتباهی شیرینیه که شب و روز
دوست داشتنت اشتباهی شیرینیه که شب و روز تکرارش میکنم♥️
00 00
00:00
♥️🖤:♥️🖤
17 17
17:17
💋:💋
عوض کردی طعم زندگیمو
عوض کردی طعم زندگیمو..♥️

3649838

Каналов

204424659

Сообщений