آدم دلـــــ❣ـــــش مےخواهد آدم یڪ وقتهایے دلش ملیحہ_حڪمت
آدم دلــــــــــش مےخواهد ...

💕آدم یڪ وقتهایے دلش #ملیحہ_حڪمت بودن میخواهد

🔹ڪہ یڪ روز یڪ شهید عباس بابایے پیدا شود
و بگوید: یا تو یا هیچڪس!! 😍
بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش در امریڪا براے داشتنت نقشہ میڪشدہ و بعد ...

روز خواستگارے زل بزند بہ چشمهایت و با لبخند بگوید تو عشق سومے ... 😁

اول ...خدا ...
بعد پرواز ...
بعدم ملیحہ خانوم❤️

و تو متعجب بمانے😳 اما ...
هلاڪ همان عشق سوم بودن باشے بے هیچ حسادتے ...😅

🔹از این عباس ها ڪہ بدون گــل بہ خانہ نمے آیند ...🌹
مردے ڪہ بداند تو عادت پشت میز نهار خوردن دارے
اما از قصد برایت توے حیاط بساط ابگوشت پهن ڪند😋
و قربان صدقہ ات برود ...💕

🔹آدم دلش هے از این عباس ها مےخواهد ڪہ
وقتے بہ جانشان نق میزنے و از شهادتشان میترسے
ناباورانہ میگن ...
بالام جان دیگہ سعے ڪن ڪمتر
دوسم داشتہ باشے !!!💔

🔹آدم هوس میڪند ملیحہ اے باشد ڪہ ناز و نعمت وثروت خانہ پدرے را رها میڪند
و ڪلاهش را ڪنار بگذارد و بہ خاطر با
عشق روسرے سر ڪردن در زمان شاہ
از ڪار بے ڪار شود و بہ همہ هوس هاے پوچ
زندگے پشت پا بزند .... 🙃

🔹آدم دلش از این عباس ها مےخواهد ڪہ وقتے ژنرال مافوقش دیر میڪند در اتاق مافوق و در دل سرزمین ڪفر روزنامه« پهن میڪند و بہ نماز مے ایستد»... ☺️

🔹آدم دلش از این عباس ها میخواهد ...
از این شهید همت ها و حمید باڪرے ها
ڪہ مثل افتاب در زندگے یڪ دختر میتابند و
بعد از آن پشت ابر پنهان مےشوند ...

👌 اماااااااااااااا
تا ابد گرماے عشـقشان گونہ هاے یڪ زن را
سرخ نگہ میدارد !!!
مادرے‌عباسش‌را‌هدیہ‌ڪرد وازآن‌روزتمام‌مادرهاے‌عاشق‌پیشہ‌خجل‌گشتند ازدریغ‌ڪردن‌جوان‌هاے‌رعنایشان واینگونہ‌شدڪھ‌سالهاست‌آن‌ها‌رابھ مادران‌شھدا
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
••♥️••
مادرے‌عباسش‌را‌هدیہ‌ڪرد
وازآن‌روزتمام‌مادرهاے‌عاشق‌پیشہ‌خجل‌گشتند
ازدریغ‌ڪردن‌جوان‌هاے‌رعنایشان😎
واینگونہ‌شدڪھ‌سالهاست‌آن‌ها‌رابھ
"مادران‌شھدا"میشناسیم...(:
#روز‌تڪریم‌مادران‌‌شھدا🕊
#تقدیم‌بہ‌مادر‌بزرگوار‌شهیدبابڪ‌نوری🌹
همیشه‌هوای‌دوستاشوتوجمع‌داشت که‌یوقت‌کسی‌باهاش‌شوخی‌بدنکنه تومشکلات‌خیلی‌مردونه‌کنارت‌وایمیستاد واولین‌کسی‌بودکه‌برای‌کمک‌آستین‌بالامیزد شهید‌بابک‌نوری شهیدانه
♥️🕊

همیشه‌هوای‌دوستاشوتوجمع‌داشت
که‌یوقت‌کسی‌باهاش‌شوخی‌بدنکنه،
تومشکلات‌خیلی‌مردونه‌کنارت‌وایمیستاد؛
واولین‌کسی‌بودکه‌برای‌کمک‌آستین‌بالامیزد!

#شهید‌بابک‌نوری
#شهیدانه
هر جا که می نشستم حرف از سردی
هر جا که می نشستم
حرف از سردی خاک بود ...
کاش می دانستم جنس خاکت از چیست...
که مرا آواره ی تو با خیالت کرده...💔🕊
درحـالِ‌نزدیڪ‌شدن‌به‌ساعتِ‌یتیمی توراخودِخداخرید
درحـالِ‌نزدیڪ‌شدن‌به‌ساعتِ‌یتیمی:)
#توراخودِخداخرید ..

506637

Каналов

2365983

Сообщений