بدترین سرفه ها را در 5 تا 15
🔹بدترین سرفه ها را در 5 تا 15 دقیقه با پماد ویکس درمان کنید!👇

▫️کافیست مقداری پماد ویکس به کف پاهایتان بمالید و جوراب بپوشید، این ترفند خانگی بهتر از هر نسخه و دارویی جواب میدهد و سرفه شمارا در کمتر از یک ربع قطع میکند.

@tebesonati99